Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Фінансове управління інформує

ІНСТРУКЦІЯ


IMG_20210810_0002 (2) (1) (1).pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління районної державної адміністрації

28  липня 2021 року № 15-од

 

                                                                                                             

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки пропозицій до прогнозу районного бюджету

 Чортківського району Тернопільської області

 

І. Загальні положення

 

1.  Інструкція з підготовки пропозицій до прогнозу районного бюджету Чортківського району Тернопільської області (далі – Інструкція) розроблена відповідно до частини четвертої статті 751  Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) та визначає основні положення про розрахунок орієнтовних граничних показників та складання пропозицій до прогнозу районного бюджету Чортківського району (далі – Прогноз районного бюджету).

У цій Інструкції терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах,  що регламентують бюджетний процес.

 

2. Орієнтовні граничні показники видатків районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету на середньостроковий період головному розпоряднику бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) та пропозиції до Прогнозу районного бюджету складаються з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи за такими формами:

Орієнтовні граничні показники видатків районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету головному розпоряднику бюджетних коштів на 20__- 20__  роки (далі – орієнтовні граничні показники) (додаток 1);

Пропозиція до прогнозу районного бюджету на 20__   -20__  роки  загальна (Форма ПП-1) (далі – Форма ПП-1) (додаток 2);

Пропозиція до прогнозу районного бюджету на 20__-20__  роки індивідуальна (Форма ПП-2) (далі – Форма ПП-2) (додаток 3);

Пропозиція до прогнозу районного бюджету на 20__-20__  роки додаткова (Форма ПП-3) (далі – Форма ПП-3) (додаток 4).

 

3. Усі вартісні показники у документах, визначених цією Інструкцією, наводяться в національній валюті, з округленням до цілого числа.

 

4. У формі орієнтовних граничних показників зазначається розподіл орієнтовних граничних показників видатків районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету на середньостроковий період.

 

5. У формах пропозицій до Прогнозу районного бюджету зазначаються такі дані:

за попередній бюджетний період (звіт) – дані річного звіту за попередній бюджетний період, наданого органами Казначейства (далі – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період);

на поточний бюджетний період (затверджено) – показники, затверджені розписом районного бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом на 01 липня року, що передує плановому) (далі – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

на середньостроковий період (план) – показники за видами доходів та розподіл орієнтованих граничних показників видатків та кредитування районного бюджету на плановий бюджетний період, які є основою для складання проєкту рішення про районний бюджет, та наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період).

 

6. У формах, визначених цією Інструкцією, зазначаються код та найменування:

районного бюджету – відповідно до довідника місцевих бюджетів, затвердженого Міністерством фінансів України (далі – код бюджету);

доходів районного бюджету – відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої Міністерством фінансів України;

видатків та надання кредитів з районного бюджету – відповідно до Економічної класифікацій видатків бюджету, Функціональної, Програмної та Типової програмної класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету, затверджених Міністерством фінансів України;

головних розпорядників бюджетних коштів – згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою Міністерством фінансів України.

 

II. Основні положення про складання пропозицій до прогнозу

районного бюджету Чортківського району Тернопільської області та розрахунок орієнтовних граничних показників

 

1. Пропозиції до Прогнозу районного бюджету формуються у такій послідовності:

Фінансове управління Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області (далі – Фінансове управління) відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на прогнозні роки, аналізу виконання районного бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах та за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечує прогнозування обсягів доходів районного бюджету, визначає обсяги фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету на середньостроковий період та розраховує загальні орієнтовні граничні показники у термін не пізніше 15 липня року, що передує плановому;

Фінансове управління у межах загальних орієнтовних граничних показників  розраховує орієнтовні граничні показники та разом із цією Інструкцією доводить їх до головних розпорядників у термін не пізніше 20 липня року, що передує плановому;

головні розпорядники відповідно до цієї Інструкції та орієнтовних граничних показників складають пропозиції до Прогнозу районного бюджету та подають їх Фінансовому управлінню у встановлені ним терміни, але не пізніше 01 серпня року, що передує плановому;  

Фінансове управління здійснює аналіз поданих головними розпорядниками пропозицій до Прогнозу районного бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам і вимогам цієї Інструкції, за результатами якого начальник фінансового управління  приймає рішення про включення поданих пропозицій до Прогнозу районного бюджету.

 

2. Орієнтовні граничні показники доводяться Фінансовим управлінням до головного розпорядника загальними сумами на кожен рік середньострокового періоду за формою, затвердженою цією Інструкцією (додаток 1), та із зазначенням окремо обсягів:

видатків за загальним фондом, джерелом яких є кошти районного бюджету та трансферти з державного та місцевих бюджетів;

видатків за спеціальним фондом (у разі необхідності зазначаються джерела їх надходжень);

надання кредитів із загального фонду.

 

III. Порядок складання, розгляду та аналізу пропозицій

до прогнозу районного бюджету Чортківського  району Тернопільської області

 

1. Форми пропозиції до Прогнозу районного бюджету заповнюються послідовно – Форма ПП-2 заповнюється на підставі показників Форми ПП-l і лише після заповнення зазначених форм та за потреби заповнюється Форма ПП-3.

В окремих пунктах форм зазначається необхідна кількість показників, визначена головним розпорядником.

 

2. Джерелами інформації для заповнення форм пропозиції до Прогнозу бюджету є:

стратегія розвитку Тернопільської області на 2021- до 2027 роки;

галузеві районні програми;

річний звіт про виконання районного бюджету за попередній бюджетний період;

інформація про досягнення цілей державної політики, з показниками досягнення цілей за результатами попереднього бюджетного періоду;

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за попередній бюджетний період;

розпис районного бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом 01 липня року, що передує плановому);

паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період;

прогноз районного бюджету Тернопільської області, схвалений у попередньому бюджетному періоді;

план діяльності головного розпорядника на середньостроковий період;

інша інформація, визначена Фінансовим управлінням.

 

3. З метою зіставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у пропозиції до Прогнозу бюджету на середньостроковий період згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої Міністерством фінансів України.

 

4. У разі, якщо бюджетна програма не передбачається на середньостроковий період:

показники за бюджетною програмою поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі, якщо бюджетної програми у поточному бюджетному періоді не передбачено, то такі показники зазначаються окремим рядком.

 

5. Разом з пропозицією до Прогнозу районного бюджету головний розпорядник подає необхідні, для здійснення Фінансовим управлінням аналізу пропозиції до Прогнозу документи та матеріали, а також детальну інформацію за формами, які в разі потреби щороку  Фінансове управління може доводити до головних розпорядників.

 

6. У разі передбачення у пропозиціях до Прогнозу районного бюджету, поданих головними розпорядниками, надання міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам, Фінансове управління у триденний строк з дня отримання таких пропозицій до Прогнозу районного бюджету має надіслати обсяги таких міжбюджетних трансфертів на середньостроковий період іншим фінансовим органам за формою, наведеною у додатку 5 до цієї Інструкції, для врахування ними під час складання Прогнозу місцевого бюджету.

 

7. Фінансове управління здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників пропозицій до Прогнозу районного бюджету щодо відповідності загальним орієнтовним граничним показникам, дотримання доведених фінансових обмежень, організаційних та інших вимог, а також вимог, визначених цією Інструкцією, та вживає заходи для усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників, що містяться у пропозиціях до Прогнозу (шляхом проведення нарад, консультацій, робочих зустрічей тощо).

 

8. За результатами вжитих заходів, а також отриманої інформації щодо надання іншими місцевими бюджетами трансфертів, Фінансове управління доводить до окремих головних розпорядників уточнені орієнтовні граничні показники, відповідно до яких головний розпорядник коштів має надати уточнену пропозицію до Прогнозу бюджету у терміни, визначені Фінансовим управлінням, але не пізніше 10 серпня року, що передує плановому.

 

9. Інформація, що міститься у пропозиціях головних розпорядників до прогнозу районного бюджету, є основою для складання Прогнозу районного бюджету.

 

IV. Порядок заповнення Форми ПП-1

1. Форма ПП-1 призначена для наведення інформації про досягнення цілей державної політики за рахунок коштів загального та спеціального фондів у межах орієнтовних граничних показників на середньостроковий період, доведених Фінансовим управлінням, та розрахованих головним розпорядником надходжень спеціального фонду.

Інформація, що наводиться у Формі ПП-1, повною мірою має характеризувати діяльність головного розпорядника та охоплювати всі сфери, у яких він забезпечує формування та/або реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців бюджетних програм.     

 

2. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів районного бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

 

3. У пункті 2 наводиться перелік цілей державної політики у сферах діяльності, реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів районного бюджету, зокрема таких, що висвітлюють врахування ґендерного аспекту, а також показники їх досягнення за рахунок коштів загального та спеціального фондів разом:

у графах 1, 2 – порядковий номер та найменування цілі державної політики;

у графі 3 – одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графі 4 – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6-8 – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

У разі якщо на середньостроковий період не передбачаються цілі державної політики, досягнення яких здійснюється в межах бюджетних програм поточного бюджетного періоду та/або здійснювалося в межах бюджетних програм попереднього бюджетного періоду, такі цілі можуть включатися окремим рядком із зазначенням показників їх досягнення на відповідні бюджетні періоди.

Не включаються окремим рядком цілі державної політики поточного та попереднього бюджетних періодів, які по суті є тотожними до цілей на середньостроковий період (змінено їх формулювання) і показники їх досягнення аналогічні показникам досягнення цілей на середньостроковий період.

Цілі державної політики мають:

відповідати пріоритетним цілям, визначеним стратегічними та програмними документами, актами законодавства та іншими нормативно- правовими актами, планами діяльності головних розпорядників на середньостроковий період;

спрямовуватись на досягнення певного результату;

оцінюватись за допомогою показників досягнення цілей.

Цілі мають дати розуміння щодо кінцевого результату діяльності головного розпорядника у відповідній сфері або чітко визначати напрям руху змін, спрямованих на покращання ситуації або вирішення проблем у сфері діяльності.

Не допускаються під час визначення цілей такі формулювання, як «реалізація державної політики», «забезпечення діяльності», «виконання зобов’язань».

Для кожної цілі державної політики визначаються показники її досягнення.

Показники досягнення цілей визначаються як інтегровані показники, що враховують результати, отримані за рахунок реалізації усіх або декількох бюджетних програм.

Показники досягнення цілей мають:

характеризувати прогрес у досягненні цілей державної політики у середньостроковому періоді;

характеризувати стан та зміни у сфері діяльності головного розпорядника;

надавати можливість відстеження досягнення цілей державної політики у динаміці та порівнянності показників досягнення цілей за роками;

висвітлюватися ефект, який отримують економіка та суспільство завдяки діяльності головного розпорядника;

перевірятися та підтверджувалися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Під час визначення показників досягнення цілей державної політики враховуються усі витрати головного розпорядника на відповідну сферу діяльності, включаючи міжбюджетні трансферти.

Кількість показників досягнення однієї цілі, як правило, не має перевищувати трьох. Показники, визначені для однієї цілі державної політики, не повинні дублюватися для іншої. Для показників досягнення цілей, що потребують методологічних роз’яснень їх змісту, головний розпорядник розробляє методику їх розрахунку.

 

4. У пункті 3 наводиться інформація щодо обсягів та структури видатків та надання кредитів за бюджетними програмами.

У підпункті 3.1 зазначаються відповідальні виконавці бюджетних програм і видатки та надання кредитів за бюджетними програмами за загальним та спеціальним фондами, у тому числі за бюджетом розвитку:

у графі 1 – номер цілі державної політики, визначеної у пункті 2 цієї форми;

у графах 2-4 – код відповідної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 5 – найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 6 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 (20__  рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 8-10 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг видатків та надання кредитів (рядок «УСЬОГО, у тому числі:») дорівнює сумі видатків та надання кредитів за відповідними виконавцями та дорівнює сумі за усіма бюджетним програмами за загальним та спеціальним фондами.

У разі, якщо реалізація бюджетної програми не передбачається у середньостроковому періоді, здійснюється співставлення показників відповідно до пункту 3 розділу ІІІ цієї Інструкції.

У підпункті 3.2 зазначається пояснення щодо запропонованих головним розпорядником основних змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами на середньостроковий період порівняно із поточним бюджетним періодом.

У пункті 4 наводиться інформація щодо відмінностей показників на перший та другий роки середньострокового періоду, включених до пропозиції до Прогнозу районного бюджету, від показників на другий та третій роки середньострокового періоду, передбачених прогнозом районного бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді:

У підпункті 4.1 наводиться інформація щодо обсягів видатків та надання кредитів, цілі державної політики та показники їх досягнення:

у графі 1 – найменування цілей державної політики та показників їх досягнення;

у графах 2, 5 – показники видатків / надання кредитів, передбачені Прогнозом районного бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

у графах 3, 6 – показники видатків / надання кредитів, включені до пропозиції до Прогнозу районного бюджету;

у графах 4, 7 – розраховується відхилення показників видатків / надання кредитів, включених до пропозиції до Прогнозу районного бюджету, від відповідних показників прогнозу, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

У підпункті 4.2 надаються пояснення відмінностей показників, включених до пропозиції до Прогнозу районного бюджету, від відповідних показників прогнозу, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

 

V. Порядок заповнення Форми ПП-2

1. Форма ПП-2 призначена для наведення детальної інформації за кожною бюджетною програмою, що пропонуються до виконання у середньостроковому періоді. Форма ПП-2 заповнюється за кожною бюджетною програмою окремо. Інформація, що наводиться у Формі ПП-2, узгоджується з інформацією, наведеною у Формі ПП-1.

 

2. У разі якщо повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг передано відповідно до законодавства від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, головний розпорядник, який включає до пропозиції до Прогнозу районного бюджету показники за відповідною бюджетною програмою на середньостроковий період, під час заповнення Форми ПП-2 наводить інформацію та показники бюджетної програми за попередні бюджетні періоди з урахуванням паспортів відповідної бюджетної програми та звітів про їх виконання, інших документів, оприлюднених або переданих в установленому законодавством порядку, забезпечуючи послідовність та сумісність цієї інформації та показників.

 

3. Характеристики бюджетної програми, що наводяться у  Формі ПП-2, повинні мати зв’язок з цілями державної політики та показниками їх досягнення, наведеними у пункті 2 Форми ПП-1.

Мета, завдання та напрями бюджетної програми визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від
26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881
(із змінами).

 

4. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

 

5. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця бюджетної програми, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів, код за ЄДРПОУ.

 

6. У пункті 3 зазначаються найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, а також код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

 

7. У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

у підпункті 4.1 – мета бюджетної програми;

у підпункті 4.2 – завдання бюджетної програми;

у підпункті 4.3 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

 

8. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми, підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду.

Надходження загального фонду зазначаються з урахуванням міжбюджетних трансфертів, доведених в загальних орієнтовних граничних показниках.

У підпункті 5.1 зазначаються надходження для виконання бюджетної програми за результатами звітного бюджетного періоду на поточний бюджетний період та на середньостроковий бюджетний період.

У рядку «загальний фонд, у тому числі:» у графах 3-7 проставляються показники, наведені у рядку «загальний фонд» у графах 6-10 підпункту 3.1 пункту З Форми ПП-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Під час заповнення пункту 5.1 в частині власних надходжень бюджетних установ головні розпорядники керуються частиною четвертою статті 13 Кодексу. Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання під час заповнення підпункту 5.2.

Повернення кредитів до бюджету відображаються зі знаком «-».

У разі, якщо за бюджетною програмою плануються надходження за спеціальним фондом, про це ставиться відповідна позначка у підпункті 5.2 і наводяться:

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання надходжень спеціального фонду;

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального форду на середньостроковий період.

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за звітний бюджетний період (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень.

Загальний обсяг надходжень для виконання бюджетної програми у графах 3-7 у рядку «УСЬОГО, у тому числі:» розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд, у тому числі:») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:»).

 

9. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на середньостроковий бюджетний період за загальним та спеціальним фондами у розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету:

у графах 1 та 2 підпунктів 6.1 та 6.2 – коди Економічної класифікації видатків бюджету / коди Класифікації кредитування бюджету та їх найменування;

у графі 3 підпунктів 6.1 та 6.2 (20     __ рік (звіт)) – видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 підпунктів 6.1 та 6.2 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5-7 підпунктів 6.1 та 6.2 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Показники у графах 3-7 у рядку «загальний фонд» підпункту 6.1 та у графах 3-7 рядку «загальний фонд» підпункту 6.2 дорівнюють показникам у графах 6-10 у рядку «загальний фонд» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3-7 у рядку «загальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Показники у графах 3-7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.1 та у графах 3-7 рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.2 дорівнюють показникам у графах 6-10 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» пункту 3.1. Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3-7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Під час заповнення підпункту 6.1 відображаються видатки за групуючими кодами Економічної класифікації видатків бюджету у розрізі поточних та капітальних видатків.

Під час заповнення підпункту 6.2 надання кредитів з бюджету – за кодами Класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

 

10. У пункті 7 зазначаються обсяги видатків або надання кредитів за кожним напрямом використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми:

у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та напрям використання бюджетних коштів;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5-7 (20__ pік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

 

11. У пункті 8 наводяться показники міжбюджетних трансфертів.

У пункті 8.1 наводиться обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримуються з інших бюджетів (державного та місцевих), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 – код Класифікації доходу бюджету / код бюджету;

у графі 2  – найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5-7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3-7 у рядку «УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

У пункті 8.2 зазначається обсяг міжбюджетних трансфертів, які надаються іншим бюджетам (державному та місцевим), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 – код бюджету;

у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5-7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3-7 у рядку «УСЬОГО за розділами І та II, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

 

12. У пункті 9 наводяться обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів, які виконуються в межах бюджетної програми за спеціальним фондом:

у графі 1 – найменування інвестиційного проєкту;

у графі 2 – загальний період реалізації проєкту (рік початку і завершення);

у графі 3 – загальна вартість проєкту;

у графі 4 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (20__       рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6-8 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період;

у графі 9 – очікуваний рівень готовності проєкту на кінець середньострокового бюджетного періоду у відсотках.

Загальний обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у графах 3 - 8 у рядку «УСЬОГО» розраховується як сума обсягів видатків на реалізацію усіх інвестиційних проєктів.

 

VI. Порядок заповнення Форми ПП-3

1. Форма ПП-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів, необхідних для виконання нормативно-правових актів під час реалізації бюджетних програм, але не забезпечених орієнтовним граничним показником.

Форма ПП-З заповнюється лише після заповнення Форми ПП-1 і Форми ПП-2 у разі, якщо витрати, розраховані виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують орієнтовні граничні показники.

 

2. Фінансове управління розглядає пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів у межах ресурсних можливостей місцевого бюджету у середньостроковому періоді.

 

3. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника коштів районного бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

 

4. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ.

 

5. У пункті 3 наводяться обсяги додаткових коштів загального та спеціального фондів за бюджетними програмами у розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету, підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального та спеціального фондів, у яких зазначається нормативно-правовий акт, виконання якого не забезпечено орієнтовним граничним показником.

У графах 1-3 – зазначаються коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Функціональної класифікації видатків бюджету, а також найменування бюджетної програми;

у графі 4 – найменування бюджетної програми;

у графах 5, 7, 9 (20__      рік (план)) – обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника;

у графах 6, 8, 10 (20__ рік (план)) – пропозиції щодо додаткового обсягу коштів.

Обсяг коштів за усіма бюджетними програмами наводиться у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету (за групуючими кодами у розрізі поточних та капітальних видатків) та Класифікації кредитування бюджету.

У рядку «УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:» у графах 5-10 зазначається загальний обсяг коштів за усіма бюджетними програмами у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету та Класифікації кредитування бюджету.

 

6. У пункті 4 наводиться інформація про зміну показників досягнення цілей у середньостроковому періоді у разі, якщо додаткові кошти буде враховано в орієнтовному граничному показнику.

У графах 1-3 зазначається номер, найменування цілей державної політики, показники досягнення цілей, а також одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графах 4, 6 та 8 (20__  рік (план)) – показники в межах орієнтовного граничного показника.  Показники досягнення цілей, зазначені у Формі ПП-3, повинні відповідати показникам, включеним до граф 4-6 пункту 2 Форми ПП-1;

у графах 5, 7 та 9 (20__  рік (план)) – показники досягнення цілей, які головний розпорядник передбачає досягти у середньостроковому періоді під час виконання бюджетних програм у цілому за рахунок коштів загального та спеціального фондів, у разі, якщо додаткові кошти загального та спеціального фондів буде враховано в граничному показнику видатків та надання кредитів з бюджету, який визначається у Прогнозі місцевого бюджету відповідному головному розпоряднику.

 

 

Начальник фінансового управління

Чортківської районної

державної адміністрації              Галина ІЗВЄКОВА

 

 

 

Додаток 1

до Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу районного бюджету Чортківського  району Тернопільської області

(пункт 2 розділу І)

Орієнтовні граничні показники

видатків районного бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету

головному розпоряднику бюджетних коштів

на 20__ – 20__ роки

__________________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________________

 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

_____________
(код за ЄДРПОУ)

____________
(код бюджету)

 (грн)

Орієнтовні граничні показники

20__ рік (план)

20__ рік (план)

20__ рік (план)

УСЬОГО видатки, у тому числі:

 

 

 

Загальний фонд, у тому числі за рахунок:

 

 

 

міжбюджетного трансферту

 

 

 

….

 

 

 

Спеціальний фонд, у тому числі за рахунок:

 

 

 

….

 

 

 

УСЬОГО надання кредитів із загального фонду

 

 

 

 

Начальник фінансового управління

Чортківської  районної

державної адміністрації                                       _________________
            ­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                               (підпис)

                    

          ________________________
            Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

 

__________________

 

Додаток 2

до Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу районного бюджету Чортківського району Тернопільської області

(пункт 2 розділу І)

 

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 20__ – 20__ РОКИ загальна (Форма ПП-1)

1.

______________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________________          (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

_____________
(код за ЄДРПОУ)

____________
(код бюджету)

2.

Цілі державної політики у сферах діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

 

№ з/п

Найменування

Одиниця виміру

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Ціль 1

1.1.

показник досягнення цілі 1

 

 

 

 

 

 

1.2.

показник досягнення цілі 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ціль 2

2.1.

показник досягнення цілі 2

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

2.2.

показник досягнення цілі 2

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ціль 3

3.1.

показник досягнення цілі 3

 

 

 

 

 

 

3.2.

показник досягнення цілі 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

3.1.

 

 

 

Видатки / надання кредитів на 20__ – 20__ роки за бюджетними програмами:

 

Показники видатків / надання кредитів на 20__ – 20__ роки за бюджетними програмами

 

 (грн)

Номер цілі державної політики

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

Х

X

X

Відповідальний виконавець 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 1, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 2, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

X

Х

X

X

Відповідальний виконавець 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 1, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 2, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

X

X

X

X

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

3.2. Пояснення щодо змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами

________________________________________________________________________________________________________________________

4. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

4.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

(грн)

Найменування

20___ рік

20___ рік

затверджено прогнозом місцевого бюджету

включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету

Відхилення +/-

затверджено прогнозом місцевого бюджету

включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету

Відхилення +/-

1

2

3

4

5

6

7

Видатки /надання кредитів, ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

у т. ч.: загальний фонд

 

 

 

 

 

 

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

Ціль 1

 

 

 

 

 

 

показник досягнення цілі 1

 

 

 

 

 

 

показник досягнення цілі 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціль 2

 

 

 

 

 

 

показник досягнення цілі 2

 

 

 

 

 

 

показник досягнення цілі 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

_________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

___________________

_________________
(підпис)

________________________
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 3

до Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу районного бюджету Чортківського району Тернопільської області

(пункт 2 розділу І)

 

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 20__ – 20__ РОКИ індивідуальна (Форма ПП-2)

 

1.

___________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

___________________________          (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

__________________
(код за ЄДРПОУ)

_________________
(код бюджету)

2.

___________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

___________________________ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

____________________
(код за ЄДРПОУ)

 

3.

___________________________________________________
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

___________________________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

____________________
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

_________________
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

 

 

4.

Мета, завдання  та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 20__– 20__ роки:

4.1.

Мета:

 

___________________________________________________________________________________________________________________

4.2.

Завдання:

 

1) __________________________________________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________________________________________

4.3.

Підстави:

 

1) __________________________________________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________________________________________

5.

Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1.

Надходження для виконання бюджетної програми у 20__- 20__ роках

 (грн)

Код бюджетної класифікації

Найменування

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

Х

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

міжбюджетний трансферт

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

міжбюджетний трансферт

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

власні надходження бюджетних установ за видами надходжень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повернення кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 20__ –  20__ роках:

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

6.

Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації кредитування бюджету:

6.1.

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20__ – 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету

Найменування 

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

2000

Поточні видатки, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

3000

Капітальні видатки, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

 

Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ – 20__ роках:

 

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

4110

Надання внутрішніх кредитів

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

4210

Надання зовнішніх кредитів

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

7.

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ – 20__ роках:

(грн)

з/п

Напрями використання бюджетних коштів

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

1

Напрям використання бюджетних коштів 1, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

2

Напрям використання бюджетних коштів 2, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

8.

Показники міжбюджетних трансфертів

8.1

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

 

 (грн)

Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

I. Трансферти до загального фонду бюджету

1

2

3

4

5

6

7

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

X

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

8.2

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

74

 

I. Трансферти із загального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

 

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

 

 

 

 

 

 

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

9.

Обсяги капітальних вкладень  у розрізі інвестиційних проектів у 20__ – 20__ роках

 

Найменування інвестиційного проекту

Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)

Загальна вартість проекту, гривень

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 20__року, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

Х

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

_________________
(підпис)

________________________
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

 

 

___________________

Додаток 4

до Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу районного бюджету Чортківського  району Тернопільської області

(пункт 2 розділу І)

 

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 20__ – 20__ РОКИдодаткова (Форма ПП-3)

 

1.

____________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

___________________________          (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

_______________
(код за ЄДРПОУ)

_______________
(код бюджету)

2.

____________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

__________________________ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

__________________
(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

 

 

Додаткові видатки/надання кредитів на 20__ – 20__ роки за бюджетними програмами:

 

 

 

 

 

 

 

(грн)

Код

 

 

 

 

 

 

Найменування

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

 

Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника

пропозиції щодо додаткового обсягу коштів

обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника

пропозиції щодо додаткового обсягу коштів

обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника

пропозиції щодо додаткового обсягу коштів

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Х

Х

Х

УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Загальний фонд:

 

 

 

 

 

 

 

2000

Х

Х

поточні видатки

 

 

 

 

 

 

 

3000

Х

Х

капітальні видатки

 

 

 

 

 

 

 

4000

Х

Х

надання кредитів

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Спеціальний фонд:

 

 

 

 

 

 

 

2000

Х

Х

поточні видатки

 

 

 

 

 

 

 

3000

Х

Х

капітальні видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 1,

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Загальний фонд:

 

 

 

 

 

 

 

2000

Х

Х

поточні видатки

 

 

 

 

 

 

 

3000

Х

Х

капітальні видатки

 

 

 

 

 

 

 

4000

Х

Х

надання кредитів

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Спеціальний фонд:

 

 

 

 

 

 

 

2000

Х

Х

поточні видатки

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

3000

Х

Х

капітальні видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Бюджетна програма 2,

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Загальний фонд:

 

 

 

 

 

 

 

2000

Х

Х

поточні видатки

 

 

 

 

 

 

 

3000

Х

Х

капітальні видатки

 

 

 

 

 

 

 

4000

Х

Х

надання кредитів

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Спеціальний фонд:

 

 

 

 

 

 

 

2000

Х

Х

поточні видатки

 

 

 

 

 

 

 

3000

Х

Х

капітальні видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

4. 

Зміна показників досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, у разі передбачення додаткових коштів на 20_ – 20__ роки:

 

 

№ з/п

Найменування

Одиниця виміру

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

 

показники в межах орієнтовного граничного показника

показники з урахуванням додаткових коштів

показники в межах орієнтовного граничного показника

показники з урахуванням додаткових коштів

показники в межах орієнтовного граничного показника

показники з урахуванням додаткових коштів

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.

Ціль

1.1.

показник досягнення цілі

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

показник досягнення цілі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ціль

2.1.

показник досягнення цілі

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

показник досягнення цілі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

_________________
(підпис)

________________________
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

   _____________________

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу районного бюджету Чортківського району Тернопільської області

(пункт 6 розділу ІІІ)

 

Показники міжбюджетних трансфертів (іншим місцевим бюджетам),

які передбачаються в прогнозі районного бюджету

на 20___ – 20___ роки

 

_____________________________________________
(найменування місцевого бюджету – надавача міжбюджетного трансферту)

____________________________________________
(найменування
 місцевого фінансового органу

_____________
(код за ЄДРПОУ)

_____________

(код бюджету)

_____________________________________________
(найменування місцевого бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту)

____________________________________________
(найменування
 місцевого фінансового органу

_____________
(код за ЄДРПОУ)

_____________

(код бюджету)

 (грн.)

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

І. Трансферти із загального фонду бюджету

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом І

 

 

 

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом ІІ

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:

 

 

 

1

2

3

4

5

Х

загальний фонд

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

Начальник фінансового управління   

Чортківської районної

державної адміністрації                        _________________
                                                                             (підпис)                                

                      

                      ________________________
                          Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

   ____________
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема