Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / До уваги суб’єктів господарювання / Стимулювання інвестиційної діяльності

Постанова


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 червня 2013 р. № 404

Київ

Деякі питання здійснення головними розпорядниками бюджетних коштів капітальних видатків понад  обсяги встановлених бюджетних призначень

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити  Фінансово-кредитну раду з відбору проектів, для реалізації яких залучаються кошти під державні гарантії, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Фінансово-кредитну раду з відбору проектів, для реалізації яких залучаються кошти під державні гарантії;

Порядок залучення у 2013 році коштів під державні гарантії головними розпорядниками бюджетних коштів для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень та повернення таких коштів;

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для обслуговування та погашення зобов’язань за залученими під державні гарантії коштами для здійснення розпорядниками бюджетних коштів капітальних видатків.

3. Міністерству фінансів під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати у межах відповідних бюджетних призначень видатки для обслуговування та погашення зобов’язань за запозиченнями, залученими у 2013 році головними розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у двомісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

  Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

Інд.70

Додаток

 до постанови Кабінету Міністрів України

 від 3 червня 2013 р. № 404

СКЛАД

Фінансово-кредитної ради з відбору проектів, для

реалізації яких залучаються кошти під державні гарантії

Перший віце-прем’єр-міністр України, голова Фінансово-кредитної ради

Міністр фінансів, заступник голови Фінансово-кредитної ради

Міністр економічного розвитку і торгівлі

Голова Національного банку (за згодою)

Віце-прем’єр-міністр України згідно з розподілом функціональних повноважень (член Фінансово-кредитної ради не на постійній основі з правом голосу)

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

 постановою Кабінету Міністрів України

 від 3 червня 2013 р. № 404

ПОЛОЖЕННЯ

про Фінансово-кредитну раду з відбору проектів, для реалізації

яких залучаються кошти під державні гарантії

1. Фінансово-кредитна рада з відбору проектів, для реалізації яких залучаються кошти під державні гарантії (далі — Рада), є консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основним завданням Ради є відбір проектів, для реалізації яких залучаються кошти під державні гарантії.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає проекти соціально-економічного розвитку, які передбачається реалізувати за рахунок запозичень, що залучаються під державні гарантії головними розпорядниками бюджетних коштів для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень, а також інвестиційні, інноваційні, інфраструктурні та інші проекти розвитку, які мають стратегічне значення та сприяють розвитку національної економіки, для реалізації яких передбачається надання державних гарантій, з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання;

2) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:

- можливості надання зазначених державних гарантій;

- необхідності надання забезпечення виконання зобов’язань головного розпорядника бюджетних коштів перед державою за запозиченням для реалізації проекту соціально-економічного розвитку та щодо виду та розміру такого забезпечення, а також встановлення плати за надання державної гарантії за запозиченням та її розміру;

- обсягу державної гарантії для забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням для реалізації проекту соціально-економічного розвитку;

- джерел повернення запозичення.

5. Посадовий склад Ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

Головою Ради є Перший віце-прем’єр-міністр України.

Голова Ради:

- затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни;

- здійснює керівництво її діяльністю;

- затверджує її план роботи на відповідний період та порядок денний засідань.

6. Формою роботи Ради є засідання,  що проводяться у разі потреби за рішенням голови Ради.

7. Засідання Ради проводить голова, а у разі його відсутності — заступник голови.

8. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш ніж дві третини її складу.

9. Презентацію проекту соціально-економічного розвитку на засіданні Ради здійснює керівник відповідного головного розпорядника бюджетних коштів.

Презентацію інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та сприяють розвитку національної економіки, на засіданні Ради здійснює керівник центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері, в якій планується реалізація відповідного проекту.

10. Рішення Ради приймається на засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів її членів, що присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

11. Рішення Ради оформляється протоколом, який невідкладно підписується всіма членами Ради, які були присутні на засіданні, подається Мінекономрозвитку та Мінфіну і доводиться до відома головного розпорядника бюджетних коштів. Рішення Ради вважається прийнятим після підписання протоколу.

12. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Мінекономрозвитку.

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

 постановою Кабінету Міністрів України

 від 3 червня 2013 р. № 404

ПОРЯДОК

залучення у 2013 році коштів під державні гарантії

головними розпорядниками бюджетних коштів для здійснення

капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних

призначень та повернення таких коштів

1. Цей Порядок визначає механізм залучення у 2013 році головними розпорядниками коштів державного бюджету та головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів, крім обласних і районних бюджетів, бюджетів територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ та бюджетів районів у містах (далі – головні розпорядники) коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень, а також повернення таких коштів.

2. Терміни, що  вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

1) інформаційний лист щодо проекту соціально-економічного розвитку (далі – інформаційний лист) – документ, який містить основну інформацію щодо проекту соціально-економічного розвитку;

2) проект соціально-економічного розвитку (далі – проект розвитку) – сукупність заходів, спрямованих на створення (будівництво) нових або модернізацію, реконструкцію, технічне переоснащення діючих об’єктів, що перебувають у державній або комунальній власності, які здійснюються в повному обсязі або частково за рахунок коштів, залучених головними розпорядниками під державні гарантії для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень (далі – запозичення);

3) техніко-економічне обґрунтування проекту розвитку (далі – техніко-економічне обґрунтування) – документація, яка містить інформацію про основні технічні, технологічні, економічні та інші характеристики, що детально розкривають зміст положень, зазначених в інформаційному листі.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України.

3. Запозичення може бути здійснено шляхом оформлення кредиту з додержанням таких умов:

- строк користування за запозиченням не перевищує 10 років;

- видатки з обслуговування запозичення здійснюються щомісяця з 25 до 31 числа місяця, що настає за звітним;

- повернення основної суми запозичення здійснюється щокварталу з 25 до 31 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

4. Запозичення спрямовуються на реалізацію проектів розвитку за такими критеріями:

1) сприяння розвитку національної економіки (зміцнення експортного потенціалу, імпортозаміщення, підтримка національного товаровиробника, реалізація проектів у сфері освіти і науки тощо);

2) відповідність пріоритетам, встановленим державними та регіональними програмами, у тому числі заходам, передбаченим Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013—2014 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 187 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 24, ст. 807);

3) створення, приріст чи оновлення основних засобів державної та комунальної власності та зменшення обсягів незавершеного будівництва;

4) підвищення рівня енергозбереження та захист навколишнього природного середовища;

5) створення нових робочих місць.

Перевага надається проектам розвитку, які є самоокупними.

5. Головний розпорядник щодо кожного проекту розвитку подає:

1) банкові пакет документів щодо проекту розвитку, погоджений з віце-прем’єр-міністром України згідно з розподілом функціональних повноважень, та вживає заходів для отримання протягом шести робочих днів листа банку про наміри надати запозичення разом з експертним висновком банку щодо проекту розвитку;

2) протягом одного робочого дня після надходження зазначених листа та висновку банку утвореній Мінекономрозвитку (під головуванням Міністра) робочій групі з опрацювання проектів, для реалізації яких залучаються кошти під державні гарантії (далі – робоча група), та Мінфіну такі документи:

- інформаційний лист за формою, визначеною Мінекономрозвитку за погодженням з Мінфіном;

- техніко-економічне обґрунтування за формою, визначеною Мінекономрозвитку за погодженням з Мінфіном;

- експертний висновок банку щодо проекту розвитку, в якому зазначається інформація про підтвердження правильності наведених у ньому розрахунків, оцінки економічної ефективності, оцінки ризиків та джерел погашення запозичення;

- копія листа банку про наміри надати запозичення;

- відомості про вид та розмір можливого майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань за державною гарантією;

- пропозиції щодо розміру плати за надання державної гарантії;

- копію письмового звіту за результатами експертизи проекту будівництва в разі, коли проект розвитку передбачає будівництво (за наявності).

6. Під час розгляду документів робоча група має право одержувати в установленому порядку додаткову інформацію від головних розпорядників.

Відповідальність за повноту та достовірність зазначеної в поданих відповідно до пункту 5 цього Порядку документах інформації покладається на головних розпорядників, які їх подали.

У разі подання таких документів не в повному обсязі відповідний проект розвитку не розглядається робочою групою та Мінфіном, а документи щодо нього повертаються протягом трьох робочих днів головному розпоряднику, який їх подав.

7. Мінфін протягом двох робочих днів після надходження від головного розпорядника документів щодо проекту розвитку подає робочій групі пропозиції щодо умов надання державних гарантій за відповідним проектом.

8. Робоча група протягом трьох робочих днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, та з урахуванням пропозицій Мінфіну щодо умов надання державних гарантій готує та подає на розгляд Фінансово-кредитної ради з відбору проектів, для реалізації яких залучаються кошти під державні гарантії (далі — Рада):

1) інформацію про відповідність проекту розвитку критеріям, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, зокрема щодо доцільності реалізації проекту розвитку, його впливу на національну економіку та відповідності стратегічним та/або програмним документам, а також показникам соціальної, економічної та бюджетної ефективності, яка готується на підставі поданих головним розпорядником документів за формою, визначеною Мінекономрозвитку за погодженням з Мінфіном;

2) відомості про вид та розмір можливого забезпечення виконання зобов’язань за державною гарантією і розмір плати за її надання;

3) документи, зазначені у підпункті 2 (крім абзаців третього і шостого) пункту 5 цього Порядку.

9. Рада на своєму засіданні приймає одне з таких рішень:

1) підтримати проект розвитку;

2) відмовити у підтриманні проекту розвитку в разі:

- невідповідності проекту критеріям, зазначеним у пункті 4 цього Порядку;

- неможливості досягнення цілей, виконання завдань та забезпечення результатів, передбачених проектом;

- недостатності альтернативних джерел фінансування проекту.

У підтримці проекту розвитку може бути відмовлено з інших підстав, обґрунтованих Радою.

10. Рада протягом двох робочих днів після надходження документів від робочої групи приймає рішення та інформує:

- у разі підтримки проекту розвитку – Мінфін, який протягом трьох робочих днів готує з урахуванням пропозицій Ради проект акта Кабінету Міністрів України про схвалення проекту розвитку та умови надання державних гарантій для забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням для його реалізації та подає узгоджений з Мінекономрозвитку, головним розпорядником і Мін’юстом проект акта на розгляд Кабінету Міністрів України;

- у разі відмови у підтримці проекту розвитку – Мінекономрозвитку, яке інформує головного розпорядника, який подав документи для розгляду проекту розвитку, із зазначенням причин такої відмови з урахуванням пропозицій Ради.

11. Проект акта Кабінету Міністрів України про схвалення проекту розвитку та умови надання державних гарантій для забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням для його реалізації повинен містити:

1) повне найменування головного розпорядника, який залучає запозичення для реалізації проекту розвитку;

2) назву проекту розвитку;

3) основні техніко-економічні показники проекту, в тому числі проекту будівництва (у разі потреби);

4) код і назву бюджетних програм, за якими здійснюються капітальні видатки (у разі потреби – назва нової бюджетної програми або напрям використання бюджетних коштів);

5) джерела фінансування проекту;

6) джерела повернення запозичення, в тому числі відсотків;

7) вид запозичення;

8) суму запозичення;

9) розмір ефективної відсоткової ставки;

10) строк, на який може бути здійснено запозичення;

11) обсяг гарантійних зобов’язань;

12) розмір і вид забезпечення виконання зобов’язань перед державою (у разі потреби);

13) розмір плати за надання державної гарантії (у разі потреби).

12. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок запозичення здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

13. Джерелом повернення запозичення можуть бути кошти державного та/або місцевих бюджетів, а також інші джерела, не заборонені законом.

14. З метою використання запозичення головний розпорядник вносить зміни до кошторису за спеціальним фондом в частині власних надходжень бюджетних установ відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), на підставі довідки Казначейства про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Казначейства.

15. Відповідальність за цільове використання запозичення, строки та якість реалізації проекту розвитку покладається на головного розпорядника.

16. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання запозичення, а також контроль за його цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

 постановою Кабінету Міністрів України

 від 3 червня 2013 р. № 404

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для обслуговування та погашення зобов’язань за залученими під державні гарантії коштами для здійснення розпорядниками бюджетних коштів капітальних видатків

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Обслуговування та погашення зобов’язань за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками бюджетних коштів” (далі – бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінфін, який здійснює координацію роботи розпорядників бюджетних коштів з обслуговування та погашення зобов’язань за коштами, залученими ними в установленому порядку під державні гарантії для здійснення капітальних видатків (далі – запозичення).

3. Бюджетні кошти використовуються для обслуговування та погашення зобов’язань розпорядників бюджетних коштів за запозиченням і спрямовуються на здійснення одного з таких заходів:

1) часткову компенсацію відсотків;

2) компенсацію відсотків у повному обсязі;

3) часткову компенсацію відсотків та часткове погашення запозичення;

4) компенсацію відсотків та погашення запозичення у повному обсязі.

4. Розпорядники бюджетних коштів не пізніше ніж за 15 днів до строку внесення відповідного платежу подають Мінфіну заяву про перерахування коштів кредиторам для виконання зобов’язань за запозиченням, до якої додаються:

1) довідка банку про надання та погашення запозичення за відповідний період, підписана та засвідчена в установленому порядку;

2) довідка-розрахунок банку про погашення запозичення та/або відсотків за користування запозиченням, підписана та засвідчена в установленому порядку.

5. Затвердження кошторисів, внесення змін до них, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку отриманих (створених) оборотних і необоротних активів здійснюються в установленому законодавством порядку.

6. Розпорядники бюджетних коштів:

1) здійснюють цільове, ефективне та результативне використання бюджетних коштів, проводять моніторинг і несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, поданої відповідно до пункту 4 цього Порядку, а також виконання зобов’язань за запозиченням;

2) подають щомісяця до 5 числа Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів та інформацію щодо виконання зобов’язань за запозиченням.

7. Казначейство інформує щомісяця до 16 числа Мінфін та Мінекономрозвитку про обсяги фінансування та касові видатки за рахунок бюджетних коштів у розрізі розпорядників бюджетних коштів.

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема