Тернопільська обласна державна адміністрація
46021, м.Тернопіль, вул.М.Грушевського, 8
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/vu1.jpg

 

Опитування

 
На головну               
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Державну фінансову інспекцію України

1. Затвердити Положення про Державну фінансову інспекцію
України (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 28 листопада 2000 року N 1265
( 1265/2000 ) "Про Положення про Головне контрольно-ревізійне
управління України";
пункт 34 змін, що вносяться до указів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року
N 280 ( 280/2004 ) "Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких указів Президента України".
3. Кабінету Міністрів України привести у тримісячний строк
свої акти у відповідність із цим Указом.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 23 квітня 2011 року
N 499/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 23 квітня 2011 року N 499/2011
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну фінансову інспекцію України

1. Державна фінансова інспекція України (Держфінінспекція
України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра фінансів України (далі - Міністр), входить до системи
органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної
політики у сфері державного фінансового контролю.
2. Держфінінспекція України у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства
фінансів України (далі - Мінфін України), іншими актами
законодавства України, а також дорученнями Президента України.
3. Основними завданнями Держфінінспекції України є реалізація
державної політики у сфері державного фінансового контролю, а
також внесення пропозицій щодо її формування.
4. Держфінінспекція України відповідно до покладених на неї
завдань:
1) здійснює державний фінансовий контроль за:
використанням і збереженням державних фінансових ресурсів,
необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в
бюджетних коштах та взяттям зобов'язань, ефективним використанням
коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і
фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої
влади, державних фондах, фондах загальнообов'язкового державного
соціального страхування, бюджетних установах і суб'єктах
господарювання державного сектору економіки, а також на
підприємствах, в установах та організаціях, які отримують
(отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх
рівнів, державних фондів та фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування або використовують
(використовували у періоді, який перевіряється) державне чи
комунальне майно (далі - підконтрольні установи), за дотриманням
законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і
місцевих бюджетів;
дотриманням законодавства про державні закупівлі;
діяльністю суб'єктів господарської діяльності незалежно від
форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних
установ, за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора
або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи;
2) здійснює контроль за:
виконанням функцій з управління об'єктами державної
власності;
цільовим використанням коштів державного і місцевих бюджетів;
цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів
(позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії;
складанням бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм
та звітів про їх виконання (у разі застосування
програмно-цільового методу у бюджетному процесі), кошторисів та
інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;
станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у
розпорядників бюджетних коштів;
усуненням виявлених недоліків і порушень;
3) забезпечує участь представників Держфінінспекції України в
ревізійних комісіях господарських організацій, у яких корпоративні
права держави перевищують 50 відсотків статутного капіталу;
4) вживає в установленому порядку заходів до усунення
виявлених під час здійснення державного фінансового контролю
порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних
осіб, а саме:
вимагає від керівників та інших службових осіб підконтрольних
установ усунення виявлених порушень законодавства;
звертається до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною
установою не забезпечено виконання вимог до усунення виявлених під
час здійснення державного фінансового контролю порушень
законодавства з питань збереження і використання активів;
проводить аналіз стану додержання фінансової дисципліни та
про його результати повідомляє органи виконавчої влади, інші
державні органи та органи місцевого самоврядування;
готує і подає до відповідних державних органів пропозиції
щодо усунення та запобігання причинам і умовам, які призвели до
допущення недоліків і порушень;
здійснює контроль за виконанням вимог і пропозицій, поданих
Держфінінспекцією України та її територіальними органами
міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування за результатами державного
фінансового контролю, та інформує про це Кабінет Міністрів України
і Мінфін України;
застосовує заходи впливу за порушення бюджетного
законодавства, накладає стягнення, санкції до осіб, винних у
порушенні законодавства;
передає правоохоронним органам матеріали ревізій у разі
встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну
відповідальність або містять ознаки корупційних діянь; інформує
правоохоронні органи про факти інших виявлених порушень
законодавства;
5) подає щомісяця Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України та Мінфіну України звіти про узагальнені результати
контролю за дотриманням бюджетного законодавства;
6) забезпечує погодження призначення на посади та звільнення
з посад керівників контрольно-ревізійних підрозділів у структурі
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних органів;
7) координує діяльність, погоджує плани внутрішньої роботи
контрольно-ревізійних підрозділів у структурі міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади та здійснює оцінку фахового
рівня працівників таких підрозділів;
8) здійснює контроль за проведенням внутрішньої
контрольно-ревізійної роботи у структурі міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади;
9) отримує та аналізує звітність про роботу
контрольно-ревізійних підрозділів у структурі міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади;
10) розглядає листи, заяви і скарги громадян про факти
порушення законодавства з фінансових питань, вживає згідно із
законодавством відповідних заходів для їх усунення;
11) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до компетенції Держфінінспекції, розробляє пропозиції
щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств
та в установленому порядку подає їх Міністру;
12) здійснює інші повноваження, визначені законами України та
покладені на неї Президентом України.
5. Держфінінспекція України з метою організації своєї
діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо
запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті
Держфінінспекції України, її територіальних органах, на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
її управління;
2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат
Держфінінспекції України та на керівні посади в її територіальних
органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до сфери її управління, формує в установленому порядку
кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців та працівників апарату Держфінінспекції України та її
територіальних органів;
3) контролює діяльність територіальних органів
Держфінінспекції України;
4) організовує планово-фінансову роботу в апараті
Держфінінспекції України, її територіальних органах, на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і
матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення
бухгалтерського обліку;
5) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних
із діяльністю Держфінінспекції України, її територіальних органів,
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її
управління;
6) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
7) організовує ведення діловодства та архіву в апараті
Держфінінспекції України відповідно до встановлених правил;
8) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її
збереженням у Держфінінспекції України, на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери її управління.
6. Держфінінспекція України для виконання покладених на неї
завдань має право в установленому порядку:
1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні
окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній
основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої
влади, державних фондів, підприємств, установ та організацій,
зокрема для проведення контрольних замірів будівельних, монтажних,
ремонтних та інших робіт, контрольних запусків у виробництво
сировини і матеріалів, контрольних аналізів сировини, матеріалів і
готової продукції, інших перевірок;
2) одержувати від державних органів та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм
власності, інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних
осіб - підприємців інформацію, документи і матеріали, необхідні
для виконання покладених на Держфінінспекцію України та її
територіальні органи завдань;
3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних
державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами
зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими
технічними засобами;
5) здійснювати державний фінансовий контроль шляхом
проведення:
інспектування у формі планових та позапланових ревізій
певного комплексу чи окремих питань фінансово-господарської
діяльності підприємств, установ та організацій, визначених у
підпункті 1 пункту 4 цього Положення;
державного фінансового аудиту;
перевірки державних закупівель;
6) перевіряти в ході державного фінансового контролю грошові
та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що
підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних
цінностей, документи щодо проведення процедур закупівель,
проводити перевірку фактичної наявності цінностей (коштів, цінних
паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування
тощо);
7) безперешкодного доступу в ході державного фінансового
контролю на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що
належать підприємствам, установам та організаціям, що
контролюються;
8) вимагати від керівників підконтрольних установ проведення
інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей,
коштів і розрахунків, у разі відмови в її проведенні звертатися до
суду щодо спонукання до проведення інвентаризації, а до ухвалення
відповідного рішення судом опечатувати в установленому порядку
каси, касові приміщення, склади та архіви;
9) одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб
об'єктів, що контролюються, письмові пояснення з питань, які
виникають у ході здійснення державного фінансового контролю;
10) вилучати під час проведення ревізії у підприємств,
установ та організацій копії фінансово-господарських та
бухгалтерських документів, які свідчать про порушення, а на
підставі рішення суду вилучати до закінчення ревізії оригінали
зазначених документів;
11) одержувати від Національного банку України і його
установ, інших банків та кредитних установ необхідні відомості,
копії документів, довідки про банківські операції та залишки
коштів на рахунках об'єктів, що контролюються, а від інших
підприємств та організацій, у тому числі недержавної форми
власності, що мали правові відносини із зазначеними об'єктами, -
довідки і копії документів про операції і розрахунки з
підприємствами, установами та організаціями;
12) звертатися в установленому порядку за наявності
відповідних міжнародних договорів до контролюючих чи
правоохоронних органів інших держав за додатковою інформацією про
порушення фінансової дисципліни на підприємствах, в установах та
організаціях;
13) проводити на підприємствах, в установах та організаціях
зустрічні звірки з метою документального та фактичного
підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для
з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку
підприємства, установи та організації, що контролюється;
14) ініціювати проведення перевірок робочими групами
центральних органів виконавчої влади;
15) пред'являти керівникам та іншим особам підприємств,
установ та організацій, що контролюються, обов'язкові до виконання
вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства;
16) зупиняти в межах своїх повноважень бюджетні асигнування,
зупиняти операції з бюджетними коштами в установленому
законодавством порядку, а також застосовувати та ініціювати
застосування відповідно до закону інших заходів впливу у разі
виявлення порушень законодавства;
17) вилучати в судовому порядку до бюджету виявлені під час
проведення ревізій приховані, занижені валютні та інші платежі,
порушувати перед відповідними державними органами питання про
припинення бюджетного фінансування і кредитування у разі, коли
отримані підприємствами, установами та організаціями кошти і
позички використовуються з порушенням законодавства;
18) порушувати перед відповідними державними органами питання
про визнання недійсними договорів, укладених із порушенням
законодавства, у судовому порядку стягувати у дохід держави кошти,
отримані підконтрольними установами за незаконними договорами, без
установлених законом підстав та з порушенням законодавства;
19) накладати у випадках, передбачених законодавчими актами,
адміністративні стягнення;
20) порушувати перед керівниками відповідних органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій питання про притягнення до відповідальності
осіб, винних у допущених порушеннях;
21) при виявленні збитків, завданих державі чи об'єкту
контролю, визначати їх розмір згідно з методикою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України.
7. Держфінінспекція України здійснює свої повноваження
безпосередньо та через територіальні органи в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах,
містах або міжрайонні, об'єднані в районах та містах територіальні
органи, головних інспекторів у районах та містах.
8. Держфінінспекція України у процесі виконання покладених на
неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами
виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними
Президентом України, органами місцевого самоврядування,
відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій,
а також підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими
об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій
роботодавців.
9. Держфінінспекція України у межах своїх повноважень, на
основі і на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,
наказів Мінфіну України, інших актів законодавства України, а
також доручень Президента України та Міністра видає накази
організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою
Держфінінспекції України.
10. Держфінінспекцію України очолює Голова, якого призначає
на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на
підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент
України.
Голова Держфінінспекції України:
1) очолює Держфінінспекцію України, здійснює керівництво її
діяльністю, представляє Держфінінспекцію України у відносинах з
іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;
2) вносить на розгляд Міністрові пропозиції щодо формування
державної політики у сфері державного фінансового контролю та
розроблені Держфінінспекцією України проекти законів, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України;
3) вносить на розгляд Міністрові проекти нормативно-правових
актів Мінфіну України з питань, що належать до сфери діяльності
Держфінінспекції України;
4) забезпечує виконання Держфінінспекцією України актів та
доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
5) затверджує за погодженням із Міністром схвалені на
засіданні колегії річний план роботи Держфінінспекції України,
заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її
діяльності відповідно до визначених завдань;
6) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи
Держфінінспекції України та покладених на неї завдань, про
усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення
перевірок діяльності Держфінінспекції України, її територіальних
органів, а також про притягнення до відповідальності посадових
осіб, винних у допущених порушеннях;
7) вносить пропозиції Міністрові щодо кандидатур на посади
своїх заступників;
8) затверджує за погодженням із Міністром структуру апарату
Держфінінспекції України;
9) забезпечує виконання наданих Міністром доручень;
10) вносить Міністрові пропозиції щодо утворення в межах
граничної чисельності державних службовців та працівників
Держфінінспекції України і коштів, передбачених на її утримання, а
також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України
територіальних органів Держфінінспекції України, які є юридичними
особами публічного права;
11) утворює в межах граничної чисельності державних
службовців та працівників Держфінінспекції України і коштів,
передбачених на її утримання, ліквідовує, реорганізовує за
погодженням із Кабінетом Міністрів України та Міністром
територіальні органи Держфінінспекції України як структурні
підрозділи її апарату;
12) приймає рішення про утворення, реорганізацію та
ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Держфінінспекції України, затверджує їх положення
(статути), укладає і розриває контракти з керівниками таких
підприємств, установ та організацій;
13) призначає на посади за погодженням із Міністром та
головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з
посад керівників територіальних органів Держфінінспекції України,
призначає на посади за погодженням з Міністром, звільняє з посад
заступників керівників територіальних органів Держфінінспекції
України;
14) забезпечує взаємодію Держфінінспекції України із
визначеним Міністром структурним підрозділом Мінфіну України;
15) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку
обміну інформацією між Мінфіном України та Держфінінспекцією
України та вчасність її подання;
16) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із
Міністром керівників і заступників керівників структурних
підрозділів апарату Держфінінспекції України, призначає на посади
та звільняє з посад інших державних службовців і працівників
апарату Держфінінспекції України.
11. Голова Держфінінспекції України має двох заступників, у
тому числі одного першого.
Першого заступника, заступника Голови Держфінінспекції
України призначає на посади Президент України за поданням
Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови
Держфінінспекції України, погоджених із Міністром.
Першого заступника, заступника Голови Держфінінспекції
України звільняє з посад Президент України.
12. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держфінінспекції України, обговорення найважливіших
напрямів її діяльності у Держфінінспекції України утворюється
колегія у складі Голови Держфінінспекції України (голова колегії),
першого заступника та заступника Голови Держфінінспекції України
за посадою, визначених посадових осіб Мінфіну України. У разі
потреби до складу колегії Держфінінспекції України можуть входити
керівники структурних підрозділів Держфінінспекції України, а
також у встановленому порядку інші особи.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання
відповідного наказу Держфінінспекції України.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових
консультацій з основних питань діяльності у Держфінінспекції
України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні,
дорадчі органи.
Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних або
тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та
персональний склад, положення про них затверджуються Головою
Держфінінспекції України.
13. Положення про Держфінінспекцію України затверджується
Президентом України.
Гранична чисельність державних службовців та працівників
Держфінінспекції України затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Структура апарату Держфінінспекції України затверджується
Головою Держфінінспекції України за погодженням із Міністром.
Штатний розпис, кошторис Держфінінспекції України
затверджуються Головою Держфінінспекції України за погодженням із
Мінфіном України.
Держфінінспекція України є юридичною особою публічного права,
має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної
казначейської служби України.
Держфінінспекція України припиняється шляхом реорганізації
або ліквідації Президентом України за поданням Прем'єр-міністра
України.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНАнонси подій

Інформаційні послуги

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/peresel.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/dpoato_2.jpg

  

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/dopomog.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/dv-001_1.png

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/invest1.gif

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/dfrr.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/ratings_rajony-misto-3.png

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/igo.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/pidrbizn052015.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/17082016.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/zenergo.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/kupuy_ternopilske.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/la_strada_d.jpg

Актуальна тема

Присвоєння почесного звання України "Мати- героїня"